Rising star en pianist Challem scoort streaming-hit met Settle & Decor

Behaalde resultaten

 • 1

  Strategie

  Door in detail betrokken te zijn gedurende de hele campagne, zijn we vanaf de debuutsingle met succes aan het toewerken naar honderduizenden luisteraars per maand.

 • 2

  Pers & Radio

  Challem is gedurende de campagne verscheidene keren op bezoek geweest bij NPO Radio 1 & 4. Ook Calm Radio, Classic NL, en Luister Magazine besteden aandacht aan de releases.

 • 3

  Streaming

  De releases zijn met succes geactiveerd op o.a. Spotify, Apple, Amazon, Deezer en YouTube. Een strategie, waarbij we hebben geoptimaliseerd, en geactiveerd.

 • 4

  Productie

  Achter de schermen kon Challem in alle rust werken aan zijn nieuwe album. In samenwerking met de Studio staan verscheidene producties op stapel.

"

“I couldn’t have had this start of my carreer without the help of Télès Music. They changed the way I present myself for the better”

Challem

Joachim van Marrewijk

Challem in Spanje

Rising star and pianist Challem scores streaming hit with Settle & Decor

Achieved results

 • 1

  Strategy

  By being involved in detail throughout the campaign, we have been successfully working towards hundreds of thousands of listeners per month from the debut single.

 • 2

  Press & Radio

  Challem visited NPO Radio 1 & 4 several times during the campaign. Calm Radio, Classic NL, and Luister Magazine also paid attention to the release.

 • 3

  Streaming

  The releases have been successfully activated on Spotify, Apple, Amazon, Deezer, and YouTube. A strategy, which we have optimized, and activated.

 • 4

  Production

  Behind the scenes, Challem was able to work on his new album in peace. In collaboration with the Studio, several productions are planned.

"

“I couldn’t have had this start of my carreer without the help of Télès Music. They changed the way I present myself for the better”

Challem

Joachim van Marrewijk

Challem in Spanje

Sophie debuteert met eerste singles in het Nederlands

Behaalde resultaten

 • 1

  Strategie

  Met Sophie zijn we betrokken van creatie tot exploitatie. Door deze aanpak kunnen we anticiperen op de markt en langzaam het fundament voor de releases vastleggen.

 • 2

  Content

  In samenwerking met 27Tapes is er een official video opgenomen. Content dat voor de online exposure van essentieel belang is geweest. De studio biedt een basis in het schrijfproces.

 • 3

  Streaming

  Stap voor stap hopen we meer mensen te bereiken en de schoonheid van deze nummers over te brengen. Door de continue support van streaming-diensten reikt de muziek van Sophie steeds verder.

 • 4

  Productie

  Door de samenwerking met de Studio kunnen we met zorg anticiperen binnen de creatieve grenzen van het project. De productie en timing van de songs zijn perfect afgestemd op het doel.

"

"De samenwerking met Polymoon is als een extra bandlid"

Sophie van Schaick

Sophie

Sophie in de Studio

Sophie debuts with first singles in Dutch

Achieved results

 • 1

  Strategy

  With Sophie, we are involved from creation to exploitation. This approach allows us to anticipate the market and slowly lay the foundation for the releases.

 • 2

  Content

  In collaboration with 27 Tapes, an official video was recorded. Content that has been essential for online exposure. The studio provides a foundation for the writing process.

 • 3

  Streaming

  Step by step we hope to reach more people and convey the beauty of these songs. Thanks to the continuous support of streaming services, Sophie's music reaches further and further.

 • 4

  Production

  Thanks to the collaboration with the Studio, we can carefully anticipate the creative boundaries of the project. The production and timing of the songs perfectly matched the goal.

"

"De samenwerking met Polymoon is als een extra bandlid"

Sophie van Schaick

Sophie

Sophie in de Studio

Van productie tot exploitatie met succes samengewerkt

Behaalde resultaten

 • 1

  Strategie

  In aanloop van het nieuwe album bracht Rosa Butsi 2 songs uit waar we met zorg aan hebben gewerkt. Door een gedegen activatie, advertisement en de juiste content (27 Tapes) is het verhaal goed overgebracht.

 • 2

  Pers & Radio

  Rosa Butsi heeft een sterke live reputatie en is goed vertegenwoordigd op DSP's. Vanuit deze basis zijn haar releases in de periferie goed opgepakt. Door het invloedrijke Belpop werd ze als One to Watch bestempeld.

 • 3

  Streaming

  Mede door de juiste strategie, en de optimalisatie van de basis. Maar bovenal door goede songs, zijn de singles in matchende lijsten terecht gekomen. De muziek resoneert in de juiste context.

 • 4

  Productie

  Door de samenwerking met de Moon Music Studios kunnen we met zorg anticiperen binnen de creatieve grenzen van het project. De productie en timing van de songs zijn perfect afgestemd op het beoogde doel.

"

"Both singles, Magenta and Marigold, will be on the album in a different form."

Roos Denaayer

Rosa Butsi

Rosa Butsi in de studio

Successful collaboration from production to operation

Achieved results

 • 1

  Strategy

  In the run-up to the new album, Rosa Butsi released 2 songs that we worked on with care. Through thorough activation, advertisement, and the right content (27 Tapes) the story is well conveyed.

 • 2

  Press & Radio

  Rosa Butsi has a strong live reputation and is well represented on DSPs. From this basis, her releases in the periphery have been well picked up. She was labeled One to Watch by the influential Belpop.

 • 3

  Streaming

  Partly due to the right strategy, and the optimization of the base. But above all because of good songs, the singles ended up in matching lists. The music resonates in the right context.

 • 4

  Production

  By collaborating with Moon Music Studios, we can carefully anticipate the creative boundaries of the project. The production and timing of the songs are perfectly matched to the intended purpose.

"

"Both singles, Magenta and Marigold, will be on the album in a different form."

Roos Denaayer

Rosa Butsi

Rosa Butsi in de studio

Rapper Tayyib Ali in samenwerking met het Nederlandse Golvendans

Behaalde resultaten

 • 1

  Productie

  De productie van Tayyib Ali & Golvendans is volledig verzorgt door Polymoon. Vocals zijn grotendeels in LA opgenomen, en alle tracks zijn in Nederland geproduceerd in de Moon Music Studios.

 • 2

  Streaming activatie

  Met de (her)activatie van de doelgroep, werken we gestaag aan verschillende tracks. De eerste singles zijn opgenomen in invloedrijke playlisten zoals Movement, Jazz Rap en BARS.

 • 3

  Radio & Pers

  Er is airplay op RTBF en Bruzz in België. En Hip-hop N-more, en Worldwide Hip-Hop schreven al lovend over de songs. Door de individuele verhalen van de songs te evangeliseren bereiken we de doelgroep.

 • 4

  Strategie

  Het doel is om de bestaande doelgroep te heractiveren en een nieuwe doelgroep te activeren. De sound slaat een brug tussen Hip-Hop en R&B. Een optimum waar we ons op toespitsen.

"

“This is what I'm passionate as hell about.“

Tayyib Ali

Tayyib Ali & Golvendans

Tayyib Ali

Rapper Tayyib Ali in collaboration with the Dutch Golvendans

Achieved results

 • 1

  Production

  The production of Tayyib Ali & Golvendans is entirely provided by Polymoon. Vocals are largely recorded in LA, and all tracks are produced in the Netherlands at Moon Music Studios.

 • 2

  Streaming activation

  With the (re)activation of the target group, we are steadily working on different tracks. The first singles were included in influential playlists such as Movement, Jazz Rap, and BARS.

 • 3

  Radio & Press

  There is airplay on RTBF and Bruzz in Belgium. And Hip-hop N-more and Worldwide Hip-Hop wrote praised reviews about the songs. By evangelizing the individual stories of the songs, we reach the target group.

 • 4

  Strategy

  The goal is to reactivate the existing target group and activate a new target group. The sound bridges the gap between Hip-Hop and R&B. An optimum that we focus on.

"

“This is what I'm passionate as hell about.“

Tayyib Ali

Tayyib Ali & Golvendans

Tayyib Ali

Mitch Rivers is terug met een vlijmscherpe in-house productie

Behaalde resultaten

 • 1

  Productie

  Een perfecte in-house productie van de single Down The River. Door de creatieve vrijheid en begeleiding op maat is de single op weg een van zijn betere streaming-singles te worden.

 • 2

  Streaming activatie

  Door een gedegen activatie is er een sterke basis gecreëerd. Door impactvolle playlists als Stay Tuned en Acoustic Winter, ontdekken steeds meer mensen de muziek van Mitch Rivers.

 • 3

  Optimalisatie

  Mitch Rivers is terug van weggeweest. Daardoor werken we met beleid aan de komende releases en zorgen we voor een schone lei. We zijn betrokken bij de productie, profilering en activatie.

 • 4

  Strategie

  Door stapsgewijs het verhaal te vertellen in perfecte popsongs, activeren we een nieuwe doelgroep. In het verlengde van deze basis hopen we een brug te slaan naar pers & radio.

"

"Music transcends, it connects our experiences, it creates a moment for emotions to be.. it’s healing.."

Mitch

Mitch Rivers

Mitch Rivers

Mitch Rivers is back with razor-sharp in-house production

Achieved results

 • 1

  Production

  A perfect in-house production of the single Down The River. Through creative freedom and tailor-made guidance, the single is on its way to becoming one of his better streaming singles.

 • 2

  Streaming activation

  With thorough activation, a strong foundation has been created. Through impactful playlists like Stay Tuned and Acoustic Winter, more and more people are discovering Mitch Rivers' music.

 • 3

  Optimization

  Mitch Rivers is back. As a result, we work with a policy on upcoming releases and ensure a clean slate. We are involved in production, profiling, and activation.

 • 4

  Strategy

  By gradually telling the story in perfect pop songs, we activate a new target group. In line with this basis, we hope to build a bridge to press & radio.

"

"Music transcends, it connects our experiences, it creates a moment for emotions to be.. it’s healing.."

Mitch

Mitch Rivers

Mitch Rivers